Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có 2 alen (A và a) ta thấy, số cá thể đồng hợp trội ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có 2 alen (A và a) ta thấy, số cá thể đồng hợp trội ?

ID [662396]

Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có 2 alen (A và a) ta thấy, số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là:

A. 37,5%.
B. 56,25%.
C. 18,75%.
D. 3,75%.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A
Bình luận