Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Ở thế hệ xuất?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Ở thế hệ xuất?

ID [778015]

Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Ở thế hệ xuất phát (P) gồm 25% cây thân cao và 75% cây thân thấp. Khi P tự thụ phấn liên tiếp qua 2 thế hệ, ở F2 cây thân cao chiếm tỷ lệ 17,5%. Theo lý thuyết trong tổng số cây thân cao ở P, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ:

A. 25%.
B. 20%.
C. 5%.
D. 12,5%.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn

Smod Moon

- Cấu trúc di truyền của (P): 0,25(XAA + Yaa): 0,75aa.
- Tỷ lệ cây thấn thấp thu được ở F2: 1 - 0,175 = 0,825
- Theo đề bài ta có: \(0,825=\left( 0,75+\dfrac{3}{4} \right):2=\dfrac{29}{64}\) Y → Y = 0,2.
Từ đó: X = 0,25 - 0,2 = 0,05 ⇒ tỷ lệ cây thuần chủng là 0,05/0,25 = 0,2