Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Ở thế hệ xuất?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Ở thế hệ xuất?

ID [118990]

Một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt qua 5 thế hệ thì thành phần kiểu gen 0,795AA : 0,01Aa : 0,195aa. Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là

A.0,915AA : 0,001Aa : 0,085aa.
B.0,865AA : 0,01Aa : 0,135aa.
C.0,04 AA : 0,32Aa : 0,64aa.
D.0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D Đáp án D.
Một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt qua 5 thế hệ thì thành phần kiểu gen 0,795 AA : 0,01Aa : 0,195aa.
Như vậy ta có: Aa = h = 0,01 × 25 = 0,32
→ AA = 0,795 - \(\dfrac{0,01}{2}\times \left( {{2}^{5}}-1 \right)\)= 0,64
→ aa = 1- 0,32 - 0,64 = 0,04
Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là: 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa.
Bình luận