Một quần thể thực vật t ự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiể?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể thực vật t ự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiể?

ID [119434]

Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F2 là:

A. 21/40 AA : 3/20 Aa : 13/40 aa.
B. 7/10 AA : 2/10 Aa : 1/10 aa.
C. 9/25 AA : 12/25 Aa : 4/25 aa.
D. 15/18 AA : 1/9 Aa : 1/18 aa.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D P: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. QT tự thụ, aa không sinh sản.
Thành phần kiểu gen trong quần thể tham gia vào sinh sản là 0,6AA : 0,4Aa.
Sau một thế hệ tự thụ phấn 0,6AA → 0,6AA.
Sau một thế hệ tự thụ phấn 0,4Aa → 0,1AA : 0,2Aa : 0,1aa.
Thành phần kiểu gen trong quần thể thu được ở F1 là 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa.
Thành phần gen ở F1 sinh sản: 7/9 AA: 2/9 Aa
F2: 15/18 AA : 1/9 Aa : 1/18 aa
Bình luận