Một tác động to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với phong trào cách mạng thế giới là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một tác động to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với phong trào cách mạng thế giới là

ID [304362]

Một tác động to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với phong trào cách mạng thế giới là

A.mở đường cho phong trào cách mạng thế giới phát triển.
B.tăng thêm nhiều sức mạnh cho hệ thống xã hội chủ nghĩa.
C.góp phần đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân xâm lược.
D.tạo điều kiện cho các nước tư bản đứng lên giành độc lập.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận