Một trong những điểm mới và tiến bộ của phong trào yêu nước ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là về
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một trong những điểm mới và tiến bộ của phong trào yêu nước ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là về

ID [756032]

Một trong những điểm mới và tiến bộ của phong trào yêu nước ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là về

A. xác định rõ kẻ thù của dân tộc.
B. quy mô và tính chất liên tục.
C. phương thức tập hợp lực lượng.
D. sử dụng bạo lực chống Pháp.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN