Muối nào dưới đây là muối axit?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Muối nào dưới đây là muối axit?

ID [0]

Muối nào dưới đây là muối axit?

A.CuCl2.
B.Na3PO4.
C.KHCO3.
D.AgNO3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CGiải:
Muối axit là muối mà anion gốc axit còn nguyên tử H có khả năng phân li ra ion H+

KHCO3 có: HCO3 \(\rightarrow\) H+ + CO32–

Đáp án C

Bình luận