My neighbor always plays music on the weekends. It’s so annoying
Moon.vn - Học để khẳng định mình

My neighbor always plays music on the weekends. It’s so annoying

ID [757187]

My neighbor always plays ___________ music on the weekends. It’s so annoying

A. loud
B. loudly
C. louded
D. louden
Lại Thị Lan
Đáp án B Chọn trạng từ bổ nghĩa cho động từ "play"
Dịch: Hàng xóm của tôi luôn chơi nhạc lớn vào cuối tuần. Thật khó chịu
Bình luận
vietanh2603 Nếu trạng từ cho "play" thì phải đứng sau music chứ nhỉ
Còn sau V trước N thế này dùng adj cũng dc mà
21 Tháng 6 lúc 14:53
nguyenkieuchauanh Cái này phải là A chứ nhỉ? Vì nếu trạng từ thì nên :" play music loudly" chứ?
17 Tháng 8 lúc 12:38
captain2604 Có khi ở đây chỉ nên là loud để bổ nghĩa cho music thôi
17 Tháng 8 lúc 12:45 (1) Cảm ơn