Nam and Binh have to study harder, ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nam and Binh have to study harder, ?

ID [0]

Nam and Binh have to study harder, _______________?

A. haven't they
B. hasn't he
C. doesn't he
D. don't they
Teaching Assistant
Đáp án D "Nam and Binh" là danh từ số nhiều nên đại từ nhân xưng là "they"
phủ định của "have to" là don't/ doesn't have to, nên đáp án đúng là D
Dịch: Nam và Bình phải học chăm hơn đúng không?
Bình luận
xuongrong2kk
8 Tháng 2 lúc 23:7
truongthimyhue have là động từ chính---> mượn TDT
8 Tháng 2 lúc 23:30
tiendat962000 ett rưerw
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 16:26
alivepool99 cái gì vậy b? -_-
29 Tháng 4 lúc 17:14 Cảm ơn