Nam and Binh have to study harder, ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nam and Binh have to study harder, ?

ID [0]

Nam and Binh have to study harder, _______________?

A.haven't they
B.hasn't he
C.doesn't he
D.don't they
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D"Nam and Binh" là danh từ số nhiều nên đại từ nhân xưng là "they"
phủ định của "have to" là don't/ doesn't have to, nên đáp án đúng là D
Dịch: Nam và Bình phải học chăm hơn đúng không?
Bình luận
tiendat962000 - ett rưerw

Trả lời

alivepool99 cái gì vậy b? -_-
truongthimyhue - have là động từ chính---> mượn TDT

Trả lời

xuongrong2kk -

Trả lời