Nam was with shoplifting at a Japanese supermarket.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nam was with shoplifting at a Japanese supermarket.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID 755954.

Nam was __________ with shoplifting at a Japanese supermarket.

A. sentenced
B. charged
C. accused
D. convicted
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 11:17 Link fb:
Cấu trúc: (be) charged with: bị buộc tội vì cái gì = (be) accused of
Tạm dịch: Nam bị buộc tội trộm cắp tại một siêu thị Nhật Bản.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
tuongntkh convict với sentence dùng như thế nào vậy ạ
14 Tháng 6 lúc 13:52
vietanh2603 be convicted of : bị buộc tội
sentence sb to : tuyên án . nhé
14 Tháng 6 lúc 15:17 (6) Cảm ơn
Phanhaiyen1505 be convicted of : bị kết án khác với bị buộc tội
15 Tháng 6 lúc 22:2
trannhatthong2812 be charged with = be accused of
17 Tháng 6 lúc 17:16
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ