Nam was with shoplifting at a Japanese supermarket.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Nam was with shoplifting at a Japanese supermarket.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755954]

Nam was __________ with shoplifting at a Japanese supermarket.

A. sentenced
B. charged
C. accused
D. convicted
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: (be) charged with: bị buộc tội vì cái gì = (be) accused of
Tạm dịch: Nam bị buộc tội trộm cắp tại một siêu thị Nhật Bản.
tuongntkh convict với sentence dùng như thế nào vậy ạ
14 Tháng 6 lúc 13:52
vietanh2603 be convicted of : bị buộc tội
sentence sb to : tuyên án . nhé
14 Tháng 6 lúc 15:17 (6) Cảm ơn
Phanhaiyen1505 be convicted of : bị kết án khác với bị buộc tội
15 Tháng 6 lúc 22:2
trannhatthong2812 be charged with = be accused of
17 Tháng 6 lúc 17:16