Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Tích có hướng của 2 vecto

Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là:

ID [786250]

Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là:

A. đột biến
B. nguồn gen di nhập
C. biến dị tổ hợp
D. quá trình giao phối
Lại Thị Lan
Đáp án C Đáp án C
Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa là biến dị tổ hợp.
Nguyên liệu sơ cấp là đột biến gen.
Bình luận