Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là:

ID [304033]

Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là:

A.đột biến
B.nguồn gen di nhập
C.biến dị tổ hợp
D.quá trình giao phối
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C
Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa là biến dị tổ hợp.
Nguyên liệu sơ cấp là đột biến gen.
Bình luận