Nguyễn Ái Quốc tiếp xúc với bản Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa khi
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nguyễn Ái Quốc tiếp xúc với bản Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa khi

ID [0]

Nguyễn Ái Quốc tiếp xúc với bản Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa khi

A.đã từ bỏ hoàn toàn con đường phong kiến.
B.đang đắn đo về con đường dân chủ tư sản.
C.vẫn đang là người Việt Nam yêu nước.
D.đã trở thành người đảng viên cộng sản.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận
linhchi1992001 - ?????

Trả lời