Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Nguyên nhân quyết định sự phân bố dân cư nước ta là do

Nguyên nhân quyết định sự phân bố dân cư nước ta là do

A. Điều kiện tự nhiên.

B. Lịch sử khai thác lãnh thổ.

C. Chuyển cư.

D. Trình độ phát triển kinh tế và mức độ khai thác tài nguyên thiên nhiên của mỗi vùng.

Đáp án D