Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:

ID [0]

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:

A.hiện tượng nhiệt điện
B.Hiện tượng quang điện ngoài.
C.Hiện tượng quang điện trong.
D.sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án
Bình luận