Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:

ID [534252]

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:

A. hiện tượng nhiệt điện
B. Hiện tượng quang điện ngoài.
C. Hiện tượng quang điện trong.
D. sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án
Bình luận