Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?

ID [0]

Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?

A. Thực vật C3 và thực vật CAM có hô hấp sáng.
B. Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều.
C. Nguyên liệu của hô hấp sáng là glucôzơ.
D. Hô hấp sáng tạo ATP, a xit amin và O2.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B A. Sai, chỉ có thực vật C3 mới có hô hấp sáng.

B. Đúng

C. Sai vì nguyên liệu của hô hấp sáng là O2.

D. Sai vì hô hấp sáng tạo CO2.

→ Chọn B.
Bình luận
daihocthangtien230 nguyên liệu của hô hấp sáng có cả glucozo chứ ạ
Trả lời 29 Tháng 5 lúc 15:23
ninhduong Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2, và giải phóng CO2 ở ngoài sáng. Nguyên liệu là đường RuBP chứ không phải glucozơ
29 Tháng 5 lúc 16:26 Cảm ơn