Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về kết quả thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về kết quả thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga?

ID [0]

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về kết quả thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga?

A. Một số ngành kinh tế bước đầu phát triển mạnh.
B. Chỉ tập trung phát triển vào một số ngành kinh tế.
C. Sự phát triển giữa các ngành kinh tế không đồng đều.
D. Nền kinh tế quốc dân đã có những chuyển biến rõ rệt.
Lại Thị Lan
Đáp án D
Bình luận