Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thủy phân là

Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thủy phân là

A. Saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ.

B. Saccarozơ, glucozơ, tinh bột

C. Mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.

D. Saccarozơ, mantozơ, glucozơ.

Đáp án C

Giải: Các gluxit không tham gia phản ứng thủy phân là glucozơ và fructozơ ⇒ chọn C.