Những tính chất nào sau đây không phải của NaHCO3: 1. Kém bền nhiệt 2. Tác dụng với bazơ mạnh 3. Tác dụng với axit mạnh ?
Những tính chất nào sau đây không phải của NaHCO3:
1. Kém bền nhiệt
2. Tác dụng với bazơ mạnh
3. Tác dụng với axit mạnh
4. Là chất lưỡng tính
5. Thuỷ phân cho môi trường kiềm yếu
6. Thuỷ phân cho môi trường kiềm mạnh
7. Thuỷ phân cho môi trường axit
8. Tan ít trong nước
A. 1, 2, 3
B. 4, 6, 8
C. 1, 2, 4
D. 6, 7

Đáp án D