Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari (1973) về Việt Nam?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari (1973) về Việt Nam?

ID [0]

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari (1973) về Việt Nam?

A.Mở ra một bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
B.Đánh dấu nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đánh cho “Mĩ cút”.
C.Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao.
D.Tạo ra những thời cơ thuận lợi để Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ giải phóng.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận