Nội dung nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921 - 1941?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921 - 1941?

ID [0]

Nội dung nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921 - 1941?

A.Nông nghiệp được tập thể hóa.
B.Nông nghiệp được cơ giới hóa.
C.Nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn.
D.“Cách mạng xanh” trong nông nghiệp.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận