Nội dung nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921 - 1941?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921 - 1941?

ID [786357]

Nội dung nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921 - 1941?

A. Nông nghiệp được tập thể hóa.
B. Nông nghiệp được cơ giới hóa.
C. Nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn.
D. “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp.
Lại Thị Lan
Đáp án D
Bình luận