Nội dung nào là điểm tương đồng giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế g?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Nội dung nào là điểm tương đồng giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế g?

ID [756051]

Nội dung nào là điểm tương đồng giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chỉ đi theo khuynh hướng cách mạng vô sản.
B. Có một tổ chức lãnh đạo châu lục thống nhất.
C. Chỉ sử dụng một hình thức đấu tranh chính trị.
D. Làm thất bại sự nô dịch của chủ nghĩa thực dân.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN