Nội dung nào phản ánh đúng công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc từng bước làm thay đổi nhận thức cho thế hệ thanh niên?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Nội dung nào phản ánh đúng công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc từng bước làm thay đổi nhận thức cho thế hệ thanh niên?

ID [756034]

Nội dung nào phản ánh đúng công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc từng bước làm thay đổi nhận thức cho thế hệ thanh niên Việt Nam về vấn đề dân tộc giải phóng (1920 – 1930)?

A. Sáng lập ra tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930).
B. Thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925).
C. Tìm thấy và lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
D. Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của một Đảng vô sản.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN