Nội dung nào phản ánh đúng công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc từng bước làm thay đổi nhận thức cho thế hệ thanh niên?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào phản ánh đúng công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc từng bước làm thay đổi nhận thức cho thế hệ thanh niên?

ID 756034.

Nội dung nào phản ánh đúng công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc từng bước làm thay đổi nhận thức cho thế hệ thanh niên Việt Nam về vấn đề dân tộc giải phóng (1920 – 1930)?

A. Sáng lập ra tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930).
B. Thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925).
C. Tìm thấy và lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
D. Chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của một Đảng vô sản.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ