Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921) do Lênin khởi xướng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921) do Lênin khởi xướng?

ID [0]

Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921) do Lênin khởi xướng?

A.Thay thế thuế trưng thu lương thực thừa bằng cố định.
B.Nhà nước tập trung vào khôi phục công nghiệp nặng.
C.Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.
D.Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế quốc dân.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận