Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của Luận cương tháng Tư do Lênin soạn thảo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của Luận cương tháng Tư do Lênin soạn thảo?

ID [304321]

Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của Luận cương tháng Tư do Lênin soạn thảo?

A.Giác ngộ cách mạng cho đông đảo quần chúng nhân dân.
B.Trang bị đầy đủ vũ khí tư tưởng cho các giai cấp, tầng lớp.
C.Chỉ rõ mục tiêu, đường lối chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
D.Cổ vũ quần chúng tích cực đứng lên khởi nghĩa vũ trang lật đổ tư sản.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận