Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ?

ID [304311]

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ?

A.Là cuộc cách mạng giải phóng giai cấp điển hình.
B.Mở đường giải quyết đường lối cách mạng ở Nga.
C.Là cuộc cách mạng xã hội tiến bộ trong lịch sử Nga.
D.Chỉ sử dụng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận