Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

ID [786314]

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

A. Tiến hành ngay cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B. Giải quyết mâu thuẫn xã hội tồn tại ở nước Nga.
C. Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.
D. Phải lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu.
Lại Thị Lan
Đáp án A
Bình luận