Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

ID [304306]

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

A.Tiến hành ngay cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B.Giải quyết mâu thuẫn xã hội tồn tại ở nước Nga.
C.Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.
D.Phải lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận