Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ?

ID [0]

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ?

A.Cuộc cách mạng có sử dụng đấu tranh chính trị.
B.Cuộc cách mạng chỉ sử dụng khởi nghĩa vũ trang.
C.Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới lần hai.
D.Bước chuẩn bị trực tiếp cho Cách mạng tháng Mười.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận