Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về thành tựu văn hóa, giáo dục, xã hội của Liên Xô giai đoạn 1925 – 1941?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về thành tựu văn hóa, giáo dục, xã hội của Liên Xô giai đoạn 1925 – 1941?

ID [304404]

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về thành tựu văn hóa, giáo dục, xã hội của Liên Xô giai đoạn 1925 – 1941?

A.Thanh toán xong nạn mù chữ trong dân.
B.Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.
C.Hoàn thành phổ cập giáo dục trung học trong cả nước.
D.Xóa bỏ được các giai cấp, tầng lớp bóc lột trong xã hội.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận
phanchithien - Cho hỏi vậy câu D nó sao

Trả lời