Nowadays, people pay more attention to the existence of different kinds of animals and plants, which makes a(n) environ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nowadays, people pay more attention to the existence of different kinds of animals and plants, which makes a(n) environ?

ID [0]

Nowadays, people pay more attention to the existence of different kinds of animals and plants, which makes a(n) _______ environment.

A.equivalent
B.equal
C.scaled
D.balanced
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
datng - dịch sao mod ơi ??

Trả lời

fralone ngày nay mọi người chú ý nhiều hơn tới sự tồn tại của các loài động vật và thực vật, cái mà tạo nên một môi trường cân bằng
dungnguyen200210a7 - Dịch cả câu sao ạ

Trả lời