Nuôi cấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbDdEe để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nuôi cấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbDdEe để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng c?

ID [304487]

Nuôi cấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbDdEe để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin để gây lưỡng bội hoá, thu được 80 cây lưỡng bội. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, khi nói về 80 cây này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các cây này có tối đa 16 loại kiểu gen.
II. Trong các cây này, có thể có cây mang kiểu gen aabbddEE.
III. Tất cả các cây này đều có kiểu hình giống nhau.
IV. Mỗi cây giảm phân bình thường chỉ cho 1 loại giao tử.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C.
Có 3 phát biểu đúng là I, II, IV.
I đúng. Khi tạo nên các mô đơn bội rồi lưỡng bội hóa thu được số dòng thuần chủng = số loại kiểu gen. Vì kiểu gen AaBbDdEe cho tối đa số loại dòng thuần =
= 2×2×2×2= 16 dòng thuần = 16 kiểu gen.
II đúng. Vì có hạt phấn mang kiểu gen abdE → Cơ thể lưỡng bội có kiểu gen aabbddEE.
III sai. Vì các cây này thuộc các dòng thuần khác nhau nên sẽ có KH khác nhau.
IV đúng. Vì sau khi lưỡng bội hóa thì các cây này đều có KG đồng hợp về tất cả các cặp gen (các dòng thuần chủng) → Giảm phân cho 1 loại giao tử.
Bình luận