Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbddEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbddEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội?

ID [304477]

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbddEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, sẽ tạo ra được tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng từ cây nói trên?

A.2 dòng.
B.6 dòng.
C.8 dòng.
D.4 dòng.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
Cứ mỗi loại hạt phấn sẽ tạo nên một dòng lưỡng bội thuần chủng. Cây có kiểu gen AaBbddEE (có 2 cặp gen dị hợp) tạo ra 4 loại hạt phấn, do đó sẽ tạo nên 4 dòng lưỡng bội thuần chủng.
Kiểu gen của các dòng thuần chủng này là:
Từ loại giao tử AbdE sẽ tạo nên dòng thuần chủng có kiểu gen AAbbddEE.
Từ loại giao tử ABdE sẽ tạo nên dòng thuần chủng có kiểu gen AABBddEE.
Từ loại giao tử aBdE sẽ tạo nên dòng thuần chủng có kiểu gen aaBBddEE.
Từ loại giao tử abdE sẽ tạo nên dòng thuần chủng có kiểu gen aabbddEE.
Bình luận