Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDdEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDdEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội?

ID [304492]

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDdEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, kiểu gen của những dòng lưỡng bội thuần chủng này là

A.AAbbDDEE, AAbbddEE, aabbDDEE, aabbddEE.
B.AABBDDEE, AabbddEE, aabbDDEE, aabbddEE.
C.aabbDDEE, aabbddEE, AAbbDDEE, aabbddEE.
D.AAbbddEE, aabbDDEE, AAbbDDEE, aabbDDEE
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
Từ dòng đơn bội, tiến hành lưỡng bội hóa sẽ tạo nên dòng lưỡng bội, cho nên kiểu gen của các dòng lưỡng bội này được xác định thông qua các loại giao tử.
(hạt phấn dòng đơn bội dòng thuần chủng).
Cơ thể AabbDdEE cho 4 loại giao tử là AbDE; AbdE; abDE; abdE.
Kiểu gen của các dòng thuần chủng này là:
Từ loại giao tử AbDE sẽ tạo nên dòng thuần chủng có kiểu gen AAbbDDEE.
Từ loại giao tử AbdE sẽ tạo nên dòng thuần chủng có kiểu gen AAbbddEE.
Từ loại giao tử abDE sẽ tạo nên dòng thuần chủng có kiểu gen aabbDDEE.
Từ loại giao tử abdE sẽ tạo nên dòng thuần chủng có kiểu gen aabbddEE.
Bình luận