Ở cây hoa liên hình, màu hoa được quy định bởi một cặp gen. Cây hoa màu đỏ thuần chủng (RR) trồng ở nhiệt độ 350C cho ho?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở cây hoa liên hình, màu hoa được quy định bởi một cặp gen. Cây hoa màu đỏ thuần chủng (RR) trồng ở nhiệt độ 350C cho ho?

ID [304070]

Ở cây hoa liên hình, màu hoa được quy định bởi một cặp gen. Cây hoa màu đỏ thuần chủng (RR) trồng ở nhiệt độ 350C cho hoa màu trắng, đời sau của cây hoa màu trắng này trồng ở 200C thì lại cho màu đỏ; còn cây hoa màu trắng thuần chủng (rr) trồng ở nhiệt độ 350C hay 200C đều cho hoa màu trắng. Điều này chứng tỏ ở cây hoa liên hình:

A.màu hoa phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ.
B.màu hoa phụ thuộc hoàn toàn vào kiểu gen.
C.tính trạng màu hoa không chỉ do gen quy định mà còn chịu ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường.
D.gen R quy định màu hoa đỏ đã đột biến thành gen r quy định màu hoa trắng.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CCây hoa màu trắng thuần chủng (rr) dù ở nhiệt độ hay đều cho hoa màu trắng → Tính trạng màu hoa trắng do kiểu gen quy định.
Cây hoa màu đỏ thuần chủng (RR) trồng ở nhiệt độ cho hoa màu trắng, còn trồng ở nhiệt độ thì cho hoa màu đỏ → Tính trạng màu hoa đỏ chịu ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường.
→ Đáp án C
Bình luận