Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?

ID [304060]

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1. Nếu cho các cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, theo lí thuyết thì tỉ lệ kiểu hình ở giới đực của đời con sẽ là?

A.100% có sừng.
B.25% có sừng : 75% không sừng.
C.75% có sừng : 25% không sừng.
D.50% có sừng : 50% không sừng.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
P. cừu đực không sừng (aa) × (AA) cừu cái có sừng
         F1:                                  Aa
Cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng
       ♀Aa × ♂aa → Ở đời con có 1Aa: 1aa.
Ở giới đực có 50% số con có sừng, 50% số con không sừng.
Bình luận