Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?

ID [304061]

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1. Nếu cho các cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, theo lí thuyết thì tỉ lệ kiểu hình ở giới cái của đời con sẽ là?

A.100% không sừng.
B.25% có sừng : 75% không sừng.
C.75% có sừng : 25% không sừng.
D.50% có sừng : 50% không sừng.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
P. cừu đực không sừng (aa) × (AA) cừu cái có sừng
      F1:                                       Aa
Cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng
      ♀Aa × ♂aa → Ở đời con có 1Aa : 1aa.
Ở giới cái có 100% không sừng.
Bình luận