Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?

ID [304064]

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái,gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường khác quy định lông trắng trội hoàn toàn so với gen b quy định lông đen các gen phân li độc lập nhau. Cho lai cừu đực không sừng, lông đen với cừu cái có sừng, lông trắng thuần chủng được F1. Nếu cho các cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, lông đen. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở giới cái của đời con sẽ là?

A. 100% có sừng, lông đen.
B. 50% không sừng, lông trắng : 50% không sừng, lông đen.
C. 75% có sừng, lông trắng : 25% không sừng, lông đen.
D. 50% có sừng, lông trắng : 50% không sừng, lông đen.
Lại Thị Lan
Đáp án B Đáp án B.
P. cừu đực không sừng, lông đen (aabb) × (AABB) cừu cái có sừng, lông trắng
       F1:                                       AaBb
Cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, lông đen
♀AaBb× ♂aabb→ Ở đời con có (1Aa : 1aa)(1Bb:1bb).
Ở giới cái có 1 không sừng (1 lông trắng : 1 lông đen) = 50% không sừng, lông trắng : 50% không sừng, lông đen.
Bình luận