Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và khô?

ID [304065]

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường khác quy định lông trắng trội hoàn toàn so với gen b quy định lông đen các gen phân li độc lập nhau. Cho lai cừu đực không sừng, lông đen với cừu cái có sừng, lông đen được F1. Nếu cho các cừu đực F1 giao phối với cừu cái có sừng, lông đen. Biết không xảy ra đột biến.Theo lí thuyết thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ là?

A. 100% có sừng, lông đen.
B. 25% có sừng, lông đen : 75% không sừng, lông đen.
C. 75% có sừng, lông đen : 25% không sừng, lông đen.
D. 50% có sừng, lông đen : 50% không sừng, lông đen.
Lại Thị Lan
Đáp án C Đáp án C.
P: cừu đực không sừng, lông đen (aabb) × (AAbb) cừu cái có sừng, lông đen
     F1:                                            Aabb
Cừu đực F1 giao phối với cừu cái có sừng, lông đen
♂Aabb × ♀Aabb → Ở đời con có (1Aa : 1AA)×1bb.
Đời con luôn cho kiểu hình lông đen.
Ở giới cái có tỉ lệ 50% không sừng : 50% có sừng.
Ở giới đực có tỉ lệ 100% có sừng.
Do tỉ lệ đực : cái = 1:1 → Tỉ lệ kiểu hình là 150% có sừng : 50% không sừng
= 75% có sừng, lông đen : 25% không sừng, lông đen.
Bình luận