Ở cừu, gen A nằm trên NST thường, trong đó, gen A quy định tính trạng có sừng, gen a quy định tính trạng không có sừng; ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường, trong đó, gen A quy định tính trạng có sừng, gen a quy định tính trạng không có sừng; ?

ID [304073]

Ở cừu, gen A nằm trên NST thường, trong đó, gen A quy định tính trạng có sừng, gen a quy định tính trạng không có sừng; kiểu gen Aa biểu hiện ở con đực có sừng, còn ở con cái là không có sừng. Trong một phép lai P: ♀ cừu có sừng × ♂ cừu không có sừng, thu được F1. Cho các con cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, thu được F2. Trong số cừu không sừng ở F2, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể. Xác suất để thu được 2 con cừu cái không sừng thuần chủng là bao nhiêu? 

A.1/9.
B.1/3.
C.1/4.
D.2/3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
Quy ước gen: Con đực : AA, Aa- có sừng; aa- không sừng
Con cái : AA-có sừng; Aa, aa- Không sừng
P ♀AA × ♂ aa → F1 : 100% Aa
♀Aa × ♂ aa → F2 : con đực: 1Aa (có sừng) : 1aa (không sừng)
Con cái : 1Aa :1aa (không sừng)
Vậy trong các con cừu không sừng ở F2, có 1/3 là cừu cái không sừng thuần chủng.
Xác suất để bắt được 2 con cừu cái không sừng thuần chủng là: (1/3)2 = 1/9.
Bình luận