Ở cừu, gen A quy định có sừng, gen a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cá?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở cừu, gen A quy định có sừng, gen a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cá?

ID [304062]

Ở cừu, gen A quy định có sừng, gen a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng, được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2, cho các cừu F2 giao phối tự do. Theo lí thuyết, thì trong số các con cừu đực được sinh ra ở F3 số con không sừng chiếm tỷ lệ

A.50%.
B.75%.
C.25%.
D.100%.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C.
- Cho cừu đực không sừng (aa) lai với cừu cái có sừng (AA) được F1 có kiểu gen Aa.
- Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 25% AA, 50% Aa, 25% aa. Tiếp tục cho F2 giao phối tự do thì thành phần kiểu gen ở F3 cũng ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỷ lệ là 25% AA, 50% Aa, 25% aa.
- Ở F3, thành phần kiểu gen ở cừu cái giống với thành phần kiểu gen ở cừu đực và giống với thành phần kiểu gen của quần thể là 25% AA, 50% Aa, 25% aa.
Do ở cừu đực, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng cho nên tỷ lệ kiểu hình ở giới đực là 75% có sừng: 25% không sừng.
→ Số con không sừng có tỷ lệ 25%.
Bình luận
hoang1640gg - Ko hiểu vì sao F3 lại ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỷ lệ giống F2 ???

Trả lời