Ở cừu, gen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với gen a quy định lông ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 08 - Hệ đặc biệt: Fe tác dụng HNO3; H2SO4 đặc

Ở cừu, gen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với gen a quy định lông ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0?

ID [119424]

Ở cừu, gen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với gen a quy định lông ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa. Vì nhu cầu lấy lông người ta đã giết thịt toàn bộ cừu lông ngắn. Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau được dự đoán:

A. 0,625 AA : 0,25 Aa : 0,125 aa.
B. 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa.
C. 0,5625 AA : 0,375 Aa : 0,0625 aa.
D. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Đáp án C Khi loại kiểu gen aa thì cấu trúc quần thể còn: 0,5AA : 0,5Aa
Tần số alen A = 0,5 + \(\dfrac{0,5}{2}\) = 0,75
Tần số alen a = 1 - 0,75 = 0,25
Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau được dự đoán:
\(0,{{75}^{2}}\) AA : 2.0,75.0,25Aa : \(0,{{25}^{2}}\) aa hay 0,5625 AA : 0,375 Aa : 0,0625 aa.
Bình luận