Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng gia?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng gia?

ID [119519]

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, thu được F1. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục cho các cây F2 tự thụ phấn cho được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến. Lấy ngẫu nhiên 1 cây F3, xác suất để thu được cây thân cao là

A. 1/2.
B. 3/4.
C. 1/4.
D. 5/8.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D A: thân cao, a: thân thấp.
P: AA × aa
F1: 1 Aa
- Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục cho các cây F2 tự thụ phấn cho được F3
Thành phần kiểu gen ở F3 là:
Aa = \(\dfrac{1}{4}\) = \(\dfrac{1}{4}\)
AA = aa = \(\dfrac{1-\dfrac{1}{4}}{2}=\dfrac{3}{8}.\)
→ Ở F3, cây thân cao chiếm tỉ lệ = \(1-\dfrac{3}{8}=\dfrac{5}{8}.\)
- Lấy ngẫu nhiên 1 cây F3, xác suất để thu được cây thân cao là \(\dfrac{5}{8}\)
→ Đáp án D.
Bình luận