Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?

ID [304063]

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và không râu ở dê cái. Phép lai nào sau đây cho tất cả các con cái đều không râu?

A.Aa × aa.
B.Aa × Aa.
C.AA × AA.
D.AA × Aa.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
Các phép lai B, C, D đều sinh ra đời con có kiểu gen AA, kiểu gen này quy định có râu ở giới cái.
Phép lai: Aa × aa → 1Aa : 1aa. Kiểu hình ở con cái 100% không râu.
Bình luận
0849868884 - đọc lộn đề

Trả lời