Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Tích có hướng của 2 vecto

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?

ID [786280]

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và không râu ở dê cái. Phép lai nào sau đây cho tất cả các con cái đều không râu?

A. Aa × aa.
B. Aa × Aa.
C. AA × AA.
D. AA × Aa.
Lại Thị Lan
Đáp án A Đáp án A.
Các phép lai B, C, D đều sinh ra đời con có kiểu gen AA, kiểu gen này quy định có râu ở giới cái.
Phép lai: Aa × aa → 1Aa : 1aa. Kiểu hình ở con cái 100% không râu.
Bình luận