Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?

ID [304067]

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và không râu ở dê cái,gen B nằm trên 1 nhiễm sắc thể khác quy định lông đen, gen b quy định lông trắng, các cặp gen phân li độc lập nhau. Phép lai nào sau đây cho tất cả các con cái đều không râu, lông trắng?

A.Aabb × aabb.
B.Aabb × Aabb.
C.AAbb × AAbb.
D.AAbb × Aabb.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
Các phép lai B, C, D đều sinh ra đời con có kiểu gen AA, kiểu gen này quy định có râu ở giới cái.
Phép lai: Aabb × aabb →(1Aa : 1aa)×1bb. Kiểu hình ở con cái 100% không râu, lông trắng.
Bình luận