Ở, một giống cây trồng sinh sản bằng tự thụ phấn, A quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với a quy định quả chua. Vì mục ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở, một giống cây trồng sinh sản bằng tự thụ phấn, A quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với a quy định quả chua. Vì mục ?

ID [119416]

Ở, một giống cây trồng sinh sản bằng tự thụ phấn, A quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với a quy định quả chua. Vì mục tiêu sản xuất quả ngọt nên kiểu hình quả chua bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi giống. Thế hệ xuất phát của một giống có tỉ lệ kiểu gen 0,8AA : 0,2Aa. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết tần số alen a ở F3

A. 1/10.
B. 1/40.
C. 1/73.
D. 1/100.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Áp dụng công thức giải nhanh số 21: Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát có tần số alen a = x. Nếu kiểu hình đồng hợp lặn bị loại bỏ hoàn toàn ở giai đoạn mới sinh thì ở thế hệ Fn, tần số a = \(\dfrac{x}{{{2}^{n}}\left( 1-x \right)+x}.\)
Ta có: Ở bài toán này, x = 0,1 và n = 3.
→ Áp dụng công thức số 20, ta có:
\(a=\dfrac{x}{{{2}^{n}}\left( 1-x \right)+x}=\dfrac{0,1}{{{2}^{3}}\left( 1-0,1 \right)+0,1}=\dfrac{0,1}{7,3}=\dfrac{1}{73}\) → Đáp án C.
Bình luận