Ở một loài động vật, A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, gen nằm trên NST thường. Kiểu gen đồn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài động vật, A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, gen nằm trên NST thường. Kiểu gen đồn?

ID [119417]

Ở một loài động vật, A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, gen nằm trên NST thường. Kiểu gen đồng hợp lặn aa gây chết ở giai đoạn phôi. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen 0,6AA : 0,4Aa. Theo lí thuyết, ở thế hệ F5, tỉ lệ kiểu gen của quần thể là:

A. 0,7AA : 0,3Aa.
B. 7/9AA : 2/9Aa.
C. 9/11AA : 2/11Aa.
D. 0,8AA : 0,2Aa.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D Đáp án D.
Giải thích:
Ở thế hệ xuất phát, tần số a = 0,2.
Khi aa bị chết ở giai đoạn phôi, đến thế hệ F5, tần số a = 0,2 : (5 × 0,2 + 1) = 0,1.
Vì quần thể không có aa nên tỉ lệ kiểu gen là (1 - x)AA + xAa = 1.
→ x = 2 × 0,1 = 0,2. → Tỉ lệ kiểu gen ở F5 là 0,8AA + 0,2Aa = 1.
Bình luận
datlun1718 Chỉ em vs em không hiểu
Trả lời 23 Tháng 2 lúc 20:43
datlun1718 Tại sao 0,2:(5×0,2+1)
Trả lời 23 Tháng 2 lúc 20:51