Ở một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Gen này năm trên nhiễm sắc?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Gen này năm trên nhiễm sắc?

ID [778048]

Ở một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Gen này năm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,6AA: 0,3Aa : 0,1 aa. Giả sử ở quần thể này, những cá thể có cùng màu lông chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau mà không giao phối với các cá thể có màu lông khác và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể lông đen ở F1

A. \(\dfrac{1}{8}.\)
B. \(\dfrac{23}{180}.\)
C. \(\dfrac{1}{40}.\)
D. \(\dfrac{1}{36}.\)
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn

Smod Moon

Các cá thể cùng màu lông giao phối ngẫu nhiên với nhau nên ta chia lại cấu trúc quần thể gồm 2 nhóm
0.9(2AA : 1Aa) + 0,1aa
→ 0.9(2AA : 1Aa) × (2AA : 1Aa) + 0,1(aa × aa)
→ \(aa=0,9.{{\left( \dfrac{1}{6} \right)}^{2}}+0,1=\dfrac{1}{8}\)