Ở một loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trộ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trộ?

ID [118933]

Ở một loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền có tần số A là 0,8; a là 0,2 và tần số B là 0,9; b là 0,1. Trong quần thể này, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 37,24%.
B. 84,32%.
C. 95,04%.
D. 75,56%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Chọn đáp án C
Xét tính trạng hình dạng thân, quần thể cân bằng có cấu trúc: \(0,{{8}^{2}}AA:2.0,2.0,8Aa:0,{{2}^{2}}aa=1\) hay \(0,64AA:0,32Aa:0,4aa=1\) hay \(0,96A:0,04aa\)
Xét tính trạng trạng màu sắc hoa, cây hoa trắng chiếm tỉ lệ \(0,{{1}^{2}}=0,01\)
Cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ: \(1-0,01=0,99\)
Trong quần thể này, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-) chiếm tỉ lệ: \(0,96.0,99=95,04%\)
Bình luận