Ở một loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội ?

ID [777969]

Ở một loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Ở một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số alen A =0,6; a =0,4; tần số B = 0,7, b =0,3. Trong quần thể này, cây có kiểu hình thân cao hoa trắng chiếm tỷ lệ

A. 4,32%.
B. 3,24%.
C. 7,56%.
D. 5,76%.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn

Smod Moon

Đáp án C.
A - Thân cao; a – thân thấp
B – hoa đỏ ; b- hoa trắng
Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền ta có: (0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa)(0,49BB : 0,42Bb : 0,09bb)
Tỷ lệ thân cao hoa trắng (A-bb) là (0,36 + 0,48) × 0,09=7,56%