Ở một loài sinh vật, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên một cặp NST và cách nhau 30cm. Một tế bào sinh tin?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài sinh vật, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên một cặp NST và cách nhau 30cm. Một tế bào sinh tin?

ID [677525]

Có 5 tế bào sinh tinh của cơ thể động vật có kiểu gen \(\dfrac{{\underline {{\rm{AbDE}}} }}{{{\rm{aBde}}}}\) tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 24.
B. 20.
C. 12.
D. 10.
Lại Thị Lan
Đáp án C Có 5 tế bào thì số loại giao tử tối đa = 5 × 2 + 2 = 12 loại giao tử.
→ Đáp án C.
Bình luận
trinhviet2001 à tb thì không phụ thuộc vào f hv nhớ lấy
5 Tháng 9 lúc 2:3
ruby01052002 tại s lại cộng 2 v ạ
Trả lời 6 Tháng 10 lúc 18:27
quyettam12122002 vì nó tạo ra 2 gen liên kết
7 Tháng 10 lúc 5:2 Cảm ơn
tunbub đề phải nói rõ hvg ở 1 cặp NST mới đúng chứ ?
Trả lời 22 Tháng 10 lúc 4:32