Ở một loài sinh vật, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên một cặp NST và cách nhau 30cm. Một tế bào sinh tin?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài sinh vật, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên một cặp NST và cách nhau 30cm. Một tế bào sinh tin?

ID [36978]

Có 5 tế bào sinh tinh của cơ thể động vật có kiểu gen \(\dfrac{{\underline {{\rm{AbDE}}} }}{{{\rm{aBde}}}}\) tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A.24.
B.20.
C.12.
D.10.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CCó 5 tế bào thì số loại giao tử tối đa = 5 × 2 + 2 = 12 loại giao tử.
→ Đáp án C.
Bình luận
tunbub - đề phải nói rõ hvg ở 1 cặp NST mới đúng chứ ?

Trả lời

ruby01052002 - tại s lại cộng 2 v ạ

Trả lời

quyettam12122002 vì nó tạo ra 2 gen liên kết
trinhviet2001 - à tb thì không phụ thuộc vào f hv nhớ lấy

Trả lời