Ở một loài thú, cho con đực chân cao, lông đen giao phối với con cái chân cao, lông đen (P), thu được F1 có 37,5% con ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Ở một loài thú, cho con đực chân cao, lông đen giao phối với con cái chân cao, lông đen (P), thu được F1 có 37,5% con ?

ID 708837.

Ở một loài thú, cho con đực chân cao, lông đen giao phối với con cái chân cao, lông đen (P), thu được F1 có 37,5% con cái chân cao, lông đen : 12,5% con cái chân cao, lông trắng : 15,75% con đực chân cao, lông đen : 9,25% con đực chân cao, lông trắng : 3% con đực chân thấp, lông đen : 22% con đực chân thấp, lông trắng. Biết chiều cao do 1 gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Con cái đời P mang 2 cặp gen dị hợp về 2 tính trạng đang xét.
II. Ở F1 có 24 loại kiểu gen.
III. Lấy ngẫu nhiên 1 con cái chân cao, lông đen ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 14%.
IV. Cho con đực F1 lai phân tích sẽ thu được Fa có kiểu hình chân cao, lông đen chiếm 50%.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 27/12/2018 lúc 10:37 Link fb:
Đáp án C. Có 2 ý đúng là II, III.
- Ở F1, chân cao : chân thấp = (37,5% + 12,5% + 15,75% + 9,25%) : (3% + 22%) = 3 : 1.
→ Chân cao là trội so với chân thấp. Quy ước: A – chân cao; a – chân thấp.
- Lông đen : lông trắng = (37,5% + 15,75% + 3%) : (12,5% + 9,25% + 22%) = 9 : 7.
→ Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.
Quy ước: B-D- quy định lông đen; B-dd; bbD-; bbdd quy định lông trắng.
Ở F1, kiểu hình chân cao, lông đen (A-B-D-) biểu hiện chủ yếu ở giới XX. → Cả 2 tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên X.
Ở F1, kiểu hình con đực chân cao, lông đen (XABYD-) chiếm tỉ lệ = 15,75%.
→ XABY = 15,75% : 0,75 = 21% = 0,21. → Giao tử XAB có tỉ lệ = 0,21 : 0,5 = 0,42.
Giao tử XAB = 0,42 cho nên đây là giao tử liên kết. → Kiểu gen của P là XABYDd × XABXabDd. (I sai)
→ Tần số hoán vị = 1 - 2×0,42 = 0,16 = 16%.
- Kiểu gen của P là XABYDd × XABXabDd = (XABY × XABXab)(Dd × Dd). → F1 có:
Số kiểu gen = 8 × 3 = 24. (II đúng)
- Lấy ngẫu nhiên 1 con cái chân cao, lông đen ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng?
= \(\dfrac{{{{\rm{X}}^{{\rm{AB}}}}{{\rm{X}}^{{\rm{AB}}}}{\rm{DD}}}}{{{{\rm{X}}^{{\rm{AB}}}}{{\rm{X}}^ - }{\rm{D}} - }}\) = \(\dfrac{{{{\rm{X}}^{{\rm{AB}}}}{{\rm{X}}^{{\rm{AB}}}}}}{{{{\rm{X}}^{{\rm{AB}}}}{{\rm{X}}^ - }}}\)× \(\dfrac{{{\rm{DD}}}}{{{\rm{D}} - }}\) = \(\dfrac{{0,21}}{{{\rm{0,5}}}}\)×\(\dfrac{{\rm{1}}}{{\rm{3}}}\) = \(\dfrac{{\rm{7}}}{{{\rm{50}}}}\) = 0,14. (III đúng)
- Cho con đực F1 lai phân tích: XABYDd × XabXabdd, Fa có số cá thể chân cao, lông đen (A-B-D-) chiếm tỉ lệ = 0,5×1/2 = 0,25 = 25%. (IV sai)
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
amgo ý 1 con cái dị hợp ba cặp gen chứ nhỉ
16/1/2019 lúc 20:4
thien6789 em không hiểu con đực f1 có tới tận 4kg liền, nhưng sao chỉ chọn có 1 kg vậy ạ
1/3/2019 lúc 16:1
giangbang10092001 key sai rồi ....
15/3/2019 lúc 20:12