Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến g?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến g?

ID [0]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến giao tử của các cây AA, aa. Sau đó cho giao tử của cây AA thụ tinh với giao tử của cây aa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Biết rằng cơ thể tam bội không có khả năng tạo giao tử; Cơ thể tứ bội giảm phân tạo ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 100% cây hoa đỏ. II. F1 có 3 loại kiểu gen.
III. F2 có 12 kiểu gen. IV. F2 có 9 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

A.3
B.2
C.1
D.4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án Ac32.1.png
Bình luận
hangnau - hangnau câu này làm sao nhỉ . 12/4/2018

Trả lời

0966377378 I,III,IV đúng . 12/4/2018
hangnau hangnau full e với . 12/4/2018
0966377378 éo nhé :v . 12/4/2018
hangnau hangnau thế à thế thì trù cho ế đến sang năm . 12/4/2018
hangnau hangnau em cám ơn . 12/4/2018
levantoannqn - xử lí consixin: cây AA tạo ra giao tử AA, A ; aa -> aa, a.P: (AA,A) x (aa,a)=> F1: 1 AAaa : 1 AAa : 1 Aaa : 1 Aa=> 1 đúng, 2 sai- cây tam bội không tạo giao tửAAaa -> AA, Aa, aaAa -> A, aF1xF1: (AA,Aa,aa,A,a) x (AA,Aa,aa,A,a)=> F2: 4n: AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa3n: AAA, AAa, Aaa, aaa2n: AA, Aa, aa=> F2 có 12 KG: 9 KG quy định hoa đỏ, 3 KG quy định hoa trắng=> 3,4 đúng==========1,3,4 đúng . 12/4/2018